OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je: firma Ing.Mikuláš Németh – HOBBY, so sídlom na Požiarnická 1595/9,  Šamorín 931 01 zapísaná na Okr. úrade  Dunajská Streda, číslo živnostenského registra:210-25767  (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim.

Predmetom kúpnej zmluvy je jedine sprostredkovanie služby emailom alebo elektronickou objednávkou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho kontaktným formulárom.

1.2. Emailovou objednávkou sa rozumie objednávka cez email, v ktorom prípade nie je potrebné vyplniť a poslať elektronický kontaktný formulár

1.3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanej službe z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tejto služby, spracovaný systémom elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Ing.Mikulás Németh – HOBBY

sídlo: Požiarnická 1595/9, Šamorín 931 01

IČO: 44704631

DIČ: 1080987413

IČ DPH: SK1080987413

E-mail: office@webshopassist.sk

telefón: +421 908 865 575 (Mikuláš Németh)

Bankové spojenie

Názov banky: Všeobecná úverová banka

IBAN: SK90 0200 0000 0025 8517 9956

1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a jednotlivé ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany.

1.7. Vyplnením registračného alebo objednávkového formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, dáva kupujúci predávajúcemu povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bez povolenia kupujúceho neposkytne tieto údaje tretím osobám, s výnimkou ľudí, zúčastnených pri platbe alebo dodávaní tovaru (banka, dopravca).

SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára  formou emailu alebo formou elektronickej objednávky cez kontaktný formulár umiestnenej na našej stránke.

2.2. Prijatie a potvrdenie objednávky formou emailu je obojstranne záväzné.

2.3. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.4. Stačí emailom potvrdiť cenovú ponuku, čím automaticky súhlasíte s našími všeobecnými obchodnými podmienkami, samozrejme po tom, čo ste podrobne pred tým prečítali v klude.

2.5. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná. V prípade elektronickej objednávky bude na e-mail kupujúceho obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky.

2.5. Potvrdenie elektronickej objednávky od predávajúceho obsahuje:

údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene služieb, (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.) prípadne iné údaje.

2.7. Automatický oznam o prijatí elektronickej objednávky nie je jej samotným potvrdením (akceptovaním). Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho elektronickej objednávky.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci je povinný:

a, začať prácu až po prijatí dohodnutej zálohovej platby na účet predávajúceho, a týmpádom,že prijal potvrdzujúci email, zaväzuje sa na bod 3.1 b,v požadovanom kvalite a množstve podľa bodu 3.1. c,.

b) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu službu v dohodnutom termíne.

c) zabezpečiť, aby dodávaná služba spĺňal dohodnuté požiadavky kupujúceho,

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je povinný:

a, zaplatiť dohodnutú zálohovú platbu v dohodnutej lehote splatnosti,ktorá predstavuje 50 percent celkovej kúpnej ceny dodávanej služby.

b, potvrdením emailom sa zaväzujete zaplatiť v plnej dohodnutej sume

b) prevziať  objednananú službu,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

DODACIE PODMIENKY

5.1. Cenová ponuka je platná 30 dní

5.2. Ceny sú uvedené v plnej výške bez skritých poplatkov.

5.3. Konečná cena za dodanie tovaru je uvedená v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

5.4. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť najlepšie úsilie, aby kupujúcemu dodal objednaný tovar v preferovanom termíne dodania zo strany kupujúceho zadaného v elektronickej, telefonickej alebo osobnej objednávke. V prípade, že dodanie k preferovanému termínu nie je možné zo strany predávajúceho kvôli technickým obmedzeniam, alebo vyššej moci, je predávajúci povinný po dohode s kupujúcim zabezpečiť dodanie tovaru v náhradnom termíne.

5.5. Hotové vizuály a materiály sa pred zviditelnením na online platforme posielajú klientovi na potvrdenie. Finálne práce sú ukončené len po vašom vlastnom výslovnom písomnom odsúhlasení a potvrdení. Nenesieme uzodpovednosť pre chyby po odsúhlasení.

5.6. Z dôvodu špecifickostiniektorých objednávok nie sme schopný ihneď obratom poslať presné nacenenie, preto vyžadujeme od naších klientov všetky detailné informácie a podrobnosti. Následne posielame cenovú ponuku prostredníctvom emailu.

KÚPNA CENA A SPÔSOBY PLATIEB

6.1. Kúpna cena produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického predávajúceho je uvedená vždy vedľa vybraného produktu, ak nie je uvedené inak, je uvedená bez DPH.

6.1. Za príplatok vám môžeme zabezpečiť copywriting, korektúry a preklady textov. Toto je samostatná služba,ktorá sa neráta do základnej ceny a môžeme priprátať k základnej cene.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho alebo platbou na mieste dodania tovaru alebo iným spôsobom uvedeným v záväznej akceptácii objednávky.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý službu v lehote podľa Kúpnej zmluvy,

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Predávajúci má v tomto prípade právo žiadať od kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu a takisto služieb prepravcu pri doručení tovaru a platby na dobierku.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Formulár na odstúpenie zmluvy

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy odoslaním oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, telefonickou formou alebo osobne kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Ak už bola uskutočnená platba za tovar, predávajúci je povinný vrátiť uvedenú platbu za tovar na účet kupujúceho v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy.

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania produktu v objednávke po dohode s kupujúcim v prípade, že:

a) Objednávku nebolo možné dodať kupujúcemu (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

b) Objednávaný produkt nebolo možné dodať kvôli nepredvídateľným technickým prekážkam pri výrobe alebo doručení na strane predávajúceho, alebo v dôsledku udalostí tzv. vyššej moci.

Pri elektronickej objednávke s platbou vopred kartou alebo cez internet banking je predávajúci povinný vrátiť zaplatené peňažné prostriedky do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia o zrušení alebo odložení termínu dodávky, a to na účet kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba za produkt.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci poskytuje predávajúcemu svoj súhlas na spracovanie a uschovanie osobných údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre obchodné činnosti predávajúceho, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predajca na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy.

9. Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na office@webshopassist.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky  kupujúcim.

10.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kúpna cena je vždy potvrdená v okamihu upresnenia objednávky predávajúcim.

10.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Šamoríne, dňa : 11.12.2021